یکی از مهم ترین فاکتور های برگزاری مراسم، ایونت یا همایش، ثبت و ضبط اصولی و با کیفیت بخش های در نظر گرفته شده آن است. 

چه بسا همایشی از نظر محتوا و نحوه برگزاری در سطح عالی اجرا شود ولی به دلیل ضعف در ثبت لحظات، ارائه فایل ویدیویی همایش مقدور نباشد.

تیم پلاک 17 با تیم مجرب و متعهد خود، کیفیت فایل های تحویلی به کارفرمایان محترم را تضمین می کند.

شناخت بازار هدف، تبلیغات مناسب و با کیفیت و پروموت هوشمندانه و هدفمند در کنار تولید محصول باکیفیت می تواند در رونق کسب و کار و افزایش فروش تأثیرگذار باشد.

کیفیت محصول با شما ، تولید محتوای استاندارد و حرفه ای با ما

یکی از مهم ترین فاکتور های برگزاری مراسم، ایونت یا همایش، ثبت و ضبط اصولی و با کیفیت بخش های در نظر گرفته شده آن است. 

چه بسا همایشی از نظر محتوا و نحوه برگزاری در سطح عالی اجرا شود ولی به دلیل ضعف در ثبت لحظات، ارائه فایل ویدیویی همایش مقدور نباشد.

تیم پلاک 17 با تیم مجرب و متعهد خود، کیفیت فایل های تحویلی به کارفرمایان محترم را تضمین می کند.

شناخت بازار هدف، تبلیغات مناسب و با کیفیت و پروموت هوشمندانه و هدفمند در کنار تولید محصول باکیفیت می تواند در رونق کسب و کار و افزایش فروش تأثیرگذار باشد.

کیفیت محصول با شما ، تولید محتوای استاندارد و حرفه ای با ما

یکی از مهم ترین فاکتور های برگزاری مراسم، ایونت یا همایش، ثبت و ضبط اصولی و با کیفیت بخش های در نظر گرفته شده آن است. 

چه بسا همایشی از نظر محتوا و نحوه برگزاری در سطح عالی اجرا شود ولی به دلیل ضعف در ثبت لحظات، ارائه فایل ویدیویی همایش مقدور نباشد.

تیم پلاک 17 با تیم مجرب و متعهد خود، کیفیت فایل های تحویلی به کارفرمایان محترم را تضمین می کند.

شناخت بازار هدف، تبلیغات مناسب و با کیفیت و پروموت هوشمندانه و هدفمند در کنار تولید محصول باکیفیت می تواند در رونق کسب و کار و افزایش فروش تأثیرگذار باشد.

کیفیت محصول با شما ، تولید محتوای استاندارد و حرفه ای با ما